No text

Reklama

Agjencia e Lajmeve Kosovahaber, me përmbajtje të lajmeve ditore dhe me synim të ofrimit të lajmit tek përdoruesit e internetit, eshtë duke ofruar shërbime për lexuesit në gjuhët turke, shqipe dhe boshnjake. Të udhëhequr nga parimet e ndershmërisë, informimit të shpejtë dhe parimor, ekipi i ri, dinamik dhe profesioniste ne leminë e gazetarisë së bashku edhe me ndërmjetësimin e agjencive tjera të lajmeve do të përcjellin tek ju lajmet dhe ngjarjet ditore nga Kosova.


Agjencia e lajmeve Kosovahaber me qasjen e saj të fuqishme ndaj gazetarisë në internet, duke e trajtuar lajmin nga të gjitha anët ka arritur që lajmet e publikuara të përdoren nga agjencitë e shumta dhe gazetat në Kosovë, Ballkan, Turqi, Evropë dhe botë. Që prej themelimit të saj, është një nga burimet më të pëlqyera në mesin e agjencive që publikojnë lajme në tri gjuhë.

 

www.kosovahaber.net  në mënyrë të sinqertë, parimore dhe të shpejtë brenda 24 orëve i publikon lajmet ditore nga çasti në çast e me tërësinë e tyre, duke i ofruar shërbime mbi 100.000 lexuesve në gjuhët turke, shqipe dhe boshnjake, në Kosovë dhe botë. 


Përparësitë e reklamimit në internet:

 • Sigurimi i një komunikimi të drejtëpërdrejtë,
 • Matshmëria,
 • Përgatitja dhe botimi i reklamave me kosto të lirë,
 • Mundësia e përditësimit të shpejtë,
 • Publikimi në tërë botën.

 

Ku përdoret:

 • Lancim, rilancim, fushata
 • Procesi i ndërtimit të markës 
 • Perceptimi për ndryshimin e proceseve

 

Dobitë:

 • Vetëdijesimi, mundëson vetëdijesimin për reklama
 • İ orientuar kah imazhi, marka, vlerat e markës, përdoret në procesin e percpetimit të menaxhimit 
 • Krijon perceptimin rreth markës, krijon lidhje emocionale


Me www.kosovahaber.net mund ti shtoni vlerë markës tuaj prestigjioze, ngase mund të shtoni besimin duke reklamuar në Kosovahaber, marka e së cilës është dinamika, ndershmëria, parimi e serioziteti.


 

Me www.kosovahaber.net mund ti qaseni audiencës tuaj që vendos në mënyrë të pavarur dhe atë drejtëpërdrejtë. Prej mundësisë së përdorimit të banerëve e deri te sponsorimi, prej reklamimit dhe projekteve tjera të veçanta që ju ofrohen si zgjedhje mund ti arrini caqet e markës, duke pas akces te grupi i synuar.


 

www.kosovahaber.net me hapësirat e saja të veçanta reklamuese, i ofron klientëve zgjidhje për reklama në vende dalluese dhe të veçanta nga njëra-tjetra.

 

 

Në vazhdim janë dhënë mundësitë e ndryshme për reklamim, me të cilat reklamuesi mund të zgjedh që ta arrij grupin e synuar.

 

BANERËT

Hapësira reklamuese ofrohet në faqen kryesore, në pjesët e epërme, të poshtme, djathtas ose majtas. Në faqet e lajmeve hapësira reklamuese qëndron në pjesën e epërme. E veçanta: Përdoruesi duke klikuar mbi reklamë, fiton qasje në ueb faqen e reklamuesit. Gjithashtu në vendin e njëjtë të reklamës mund të vendosen me rotacion reklamat lëvizëse. Në hapësirën reklamuese me rotacion, periudha e shfaqjes së reklamës do të pershtatet me nevojat e klientëve. Në këto hapësira përdoren programet si Flash, flash rollover, floating.

SPONSORIMI

www.kosovahaber.net me brendinë e saj të larmishme, ofron mundësi të rëndësishme për sponsorim.
Synimet e markës tuaj mund ti arrini në larminë e temave që trajtohen, nga politika në kulturë e deri në edukim e ekonomi.

 

ADVERTORIAL

Me www.kosovahaber.net ju mund të njoftoni tregun dhe klientët me produktet e shërbimet tuaja në mënyrë të detajuar.

 

DOSJET E VEÇANTA

Me www.kosovahaber.net ku trajtohen ngjarjet e zhvillimet e interesit të përgjithshëm me thellësi dhe analiza të shumta, i mundësohet markës tuaj që të ketë praninë e duhur në këto dosje të veçanta. Me ku trajtohen ngjarjet e zhvillimet e interesit të përgjithshëm me thellësi dhe analiza të shumta, i mundësohet markës tuaj që të ketë praninë e duhur në këto dosje të veçanta.

 

TENDERËT

www.kosovahaber.net ofron mundësi për publikimin e të gjithë tenderëve publikë, shpalljeve, risive rreth tenderëve, raporteve, statistikave rreth tenderëve, shpalljeve të tyre dhe rezultateve.

 

SHPALLJET

www.kosovahaber.net mund të vendosen shpalljet e vogla rreth shitblerjeve, dhënies/shitjes së patundshmërisë, veturave, pajisjeve elektrike, mundësive të punësimit, etj.

 

Gjithashtu ua bëjmë me dije se jemi të hapur ndaj të gjitha propozimeve dhe sugjerimeve tuaja rreth bashkëpunimit të mundshëm.

 

Lidhur me detaje më të  shumta rreth caktimit të çmimeve, periudhës kohore dhe mbështetjes teknike ju lutem na kontaktoni në:

 

Kontakti:

Agjencia e Lajmeve Kosovahaber
Departmenti i Marketingut
e mail:[email protected]
tel: +377 45 425 687