No text

Kamu Yönetimi Reformu kanun Paketi Neden Önemli?

Perşembe 26 Temmuz 2018 14:1


Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar, yönettiği bakanlık bünyesindeki devlet sütunları olarak adlandırdığı üç temel kamu reformları kanun tasarılarının hazırlanması, onaylanması ve koordinasyon süreçlerini tüm detayları ile anlatarak kamuoyunu bilgilendirdi.

Bakan Yağcılar, lajmi.net`e verdiği bir demeçte, sözkonusu üç yasa tasarısının kamu yönetimine kural ve düzen koyacağı ve beraberinde getireceği yeni düzenlemeler ile sözkonusu yasaların: Devlet İdaresi yasa-tasarısı, Maaşlar yasa tasarısı, ve Kamu Görevlileri yasa tasarısının bu yıl içerisinde Kosova Cumhuriyeti Meclisi tarafından onaylanmasını beklediğini ifade etti.

Maaşlar yasa tasarısı, devlet bütçesinden maaş alan 80 bin kişiye hitap etmektedir.

Kamu sektöründe, istihdam süreçlerindeki politik etkinin önlenmesi, istihdamdan sorumlu merkezi bir birim tarafınca yönetilecek olan kamu idaresi görevlileri için pozisyon bazlı sistemden grup temelli işe alım kriterlerinin geliştirilmesi yanı sıra sivil hizmetlerdeki disiplin ve hesap verilebilirlik olgularını güçlendirmek ve yapılan ihlalleri önlemek amacıyla yasal çerçevenin tamamlanması için gerekli yenilikler yapılmıştır.

Devlet idaresi altındaki tüm organlarının iç örgütlenmesine dair kurallar belirlenerek: İç yapılanmaları, düzeyleri, organizasyon şemaları, iç yapılanmaların genel sekreter (müsteşar) ve bakan/başbakan arasındaki ilişkisi, iç yapılanma ve içeriklerinin belirlendiği hukuki fiillerin düzenlenmesi ve de iç yapılanmanın yasallaşması yetkisi, Kosova Hükümetini üç (3) yıl içerisinde, tüm merkezi ve bağımsız organ veya kuruluşların işlevsel incelemelerinin yapılmasını zorunlu kılan ve yeterli duruma gelmeleri için kesin seçeneklerin sunulduğu düzenlemelerin getirilmesi, kamu reform paketi yasaları ile düzenlenecektir.


Kamu Yönetimi Bakanlığı, kamu yönetimindeki yasa paketi üzerinde çalışmakta, sözkonusu yasaların anlamı ve neden Kosova`ya gerektiklerini açıklayabilir misiniz?


Yağcılar: Kamu Yönetimi Reform paketi, üç (3) yasa tasarısı taslağından oluşmaktadır. Devlet Yönetimi yasa-tasarısı, Maaşlar yasa- tasarısı, ve Kamu Görevlileri yasa- tasarısı. İfade ettiğim bu üç (3) yasa, Kamu Yönetimi Modernleşme Stratejisinin (2015-2020) temel amacı olduğu gibi, Avrupa Reform Ajandası`nın (ERA) bir parçası ve de Kosova`nın geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonu ile imzaladığı Kamu Yönetimi için Sektörel Reform sözleşmesinden doğan bir yükümlülüğünü oluşturmaktadır. Fakat her şeyden önce, ilgili yasa tasarıları Kosova Cumhuriyeti vatandaşlarının sürekli olarak talep ettikleri profesyonel, tarafsız, şeffaf, hesap verilebilir, ve etkili hizmet sunabilecek bir kamu yönetimini yansıtmaktadır.
Kamu Yönetimindeki mevcut durumu göz önünde bulundurursak bazı memnun edici ilerlemelerin olması ile birlikte, Avrupa Birliği entegrasyon süreci gereklilik ve sorumluluklarına tam bir uyumun henüz sağlanamadığı görülmektedir. Bölünmüş yapıdaki maaşlar sistemi, sivil toplum kuruluşları ve OECD/SIGMA (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) gözlemleme raporlarında da belirtildiği gibi istihdam süreçlerinde ve personel teminlerindeki politik etki ciddi sorunların yaşanmasına neden olmuştur, bunun haricinde çok sayıda bağımsız kuruluş ve ajansların kurulması, yaklaşık olarak yetmiş (70)`in üzerinde olan ajanslarda kapsam ve yetkinlik açısından belirsizlik ve kargaşalara yaşanmasına neden olmuştur.
Başka bir tabirle, mevcut devlet sistemindeki geçici önlemler, istismara olanak sağladığı gibi devletin vatandaşlara yönelik sunmuş olduğu iyi ve kaliteli hizmetlerdeki yetki ve yeterliliğine yansımıştır.

Hükümet tarafından maaşların arttırılmasına ilişkin tartışmalar var, Maaşlar yasa tasarısının bu açıdan ne gibi bir etkisi olacağını açıklayabilir misiniz?


Yağcılar: Maaşlar yasa tasarısı Kosova`nın ivedilikle sahip olmaya ihtiyaç duyduğu bir gerekliliktir. Kosova bütçesinden ödenek alan yaklaşık seksen (80) bin kişi bulunmaktadır, fakat altmış (60) bin`e yakın kişi için, konuyu açacak olursak: Bu bireylere yapılan ödenek yöntemleri, memurların derece ve kademede ilerlemesi, devlet ile memur ilişkisinin nasıl düzenlendiği gibi konular için hükümetin elli sekiz (58)`e yakın almış olduğu yasal düzenlemeler ile düzenlenmiştir. Buna ilaveten, ek ödemeler için devlet tarafından yılda yaklaşık seksen (80) milyon avro harcanmaktadır, dolayısıyla güncel düzenleme istismara açıktır ve getireceğimiz yeni düzenlemer ile bu durum açıklık kazanacaktır.
Maaşlar yasa tasarısı, Kosova devlet bütçesinden ödenek alan tüm bireyler için düzenli bir sistem öngördüğü ve kural koyduğu gibi liyakata dayalı gelişmiş yasal bir çerçevenin inşaasını sağlayacaktır. Maaşlar yasa tasarısının başlangıç noktasını aynı iş için aynı ödeme ilkesi oluşturmaktadır. Hedefimiz var olan eşitsizlik ve dengesizliklerin ortadan kaldırılması ve herkes için adil bir sistemin işlevsellik kazanmasıdır.

Kamuda yapılan istihdam süreçlerinde politik etki eleştirilmiştir, bu sorun nasıl ele alınmaktadır?

Yağcılar: İstihdam yani personel temini süreçleri, Kamu Görevlileri için yasa tasarısında öngördüğümüz iki temel değişiklik ile düzenlecektir. İşe alım süreci merkeziyet yönetimi anlayışına göre yapılacak ve bundan böyle pozisyon bazlı istihdam olmayacaktır. Fakat
Avrupa Birliği ve diğer AB üyesi devletlerinde olduğu gibi, istihdam süreci kamu idaresindeki pozisyon/ mevkilerden oluşan gruplardan yapılacaktır.
Kamu görevlileri yasa tasarısı aynı zamanda, güncel yasal çerçevesindeki sorun teşkil eden ve kesinlik sağlamayan konulara açıklık getirerek, sivil hizmetlerdeki eşitlik ve hukuki güvenlik sağlamayan heterojen sistem yapısını ortadan kaldıracaktır.

Meclise hesap sunan 70`e yakın ajans bulunmakta ve bunlar Kamu sisteminde bölünmüş yönetmeliklere sahip, ilgili 3 yasa tasarısı bu konuyu nasıl ele almaktadır?

Yağcılar: Halihazırda bulunan Devlet idaresi hakkında bir kanunumuz var, fakat ne yazık ki bu kanun, kurum, kuruluş ve ajansların kurulmaları, iç yapılanmaları, hesap verilebilirlikleri, iktidarlık yetkileri, işbirlik yöntemleri,temsilcilikleri, denetim mekanizmaları ve bölgesel yapılanmaları konusunda kriter yetersizliğinden muzdariptir, ayrıca halka birebir hizmet sunan sağlık, eğitim, kültür, (bakanlıklara bağlı, merkezi düzeyde faaliyet gösteren veya bağımsız) v.s gibi kurumlardaki düzen ve kural eksiklikleri pratikte kaliteli ve istenilen seviyede hizmet sunmada yetersiz kaldığı gibi uygulamada da çeşitli zorluklar ile karşı karşıya kalmıştır. Anayasa`nın 142.ci maddesi uyarınca yeni kurulan ve meclise hesap veren Ajanslar, net kuruluş kriterlerine sahip olmadığı gibi, işlevsellikleri açısından da ( hesap verilebilirlik, denetim,) belli standartlara sahip olmadıklarından dolayı pratikte işlevsellik açısından yetersiz kalmışlardır. Bu durum hükümet düzeyinde olduğu gibi meclis düzeyinde de çok sayıda bağımsız kurum ve kuruluşların oluşmasını ortaya çıkarmıştır ve Anayasanın 4. Maddesi olan yetkilerin ayrılık ilkesi ile çelişmektedir.
Yeni yasa tasarısı, tüm devlet sistemine net ve kesin kurallar koyarak, Kosova hükümetine üç (3) yıllık bir süre zarfında merkezi ve bağımsız kurum ve kuruluşları işlevsel gözden geçirme yükümlülüğü altına sokmuştur.
 

No text